يادم باشه

يادمباشه حرفي نزنم كه به كسي بر بخورد
نگاهينكنم كه دل كسي بلرزد
خطيننويسم كه آزار دهد كسي را
يادمباشدكهروز و روزگار خوش است
وتنهادل ما دل نيست
يادمباشد جواب كين را باكمتراز مهر و جواب
دورنگي را با كمتر از صداقت ندهم
يادمباشد بايد دربرابرفريادها سكوت كنم
وبراي سياهي ها نور بپاشم
يادمباشد از چشمه درسِِخروشبگيرم
واز آسمان درسِ پـاك زيستن
يادمباشد سنگ خيلي تنهاست...
يادمباشد بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكند
يادمباشدبرايدرس گرفتن و درس دادن به دنيا آمده ام ... نه براي تكرار
اشتباهاتگذشتگان
يادمباشد زندگي را دوست دارم
يادمباشد هر گاه ارزش زندگي يادم رفت درچشمانحيوان بي زباني كه به سوي
قربانگاهمي رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پيببرم
يادمباشد مي توان با گوش سپردن به آواز شبانه ي دوره گردي كه ازسازش
عشقمي بارد به اسرار عشق پي برد و زنده شد
يادمباشد معجزه قاصدكها راباورداشته باشم
يادمباشد گره تنهايي و دلتنگي هر كس فقط به دست دل خودش بازميشود
يادمباشد هيچگاه لرزيدن دلم را پنهان نكنم تا تنها نمانم
يادمباشدهيچگاهاز راستي نترسم و نترسانم

/ 0 نظر / 10 بازدید